Odluka o preregistraciji igrača

12/21/2018 17:59

Na osnovu odluke Odbora za hitna pitanja FS Srbije na sednici održanoj 11.12.2018. godine, Izvršni odbor FSG Valjeva na svojoj sednici održanoj 17.12.2018. godine, doneo je

                                                     O  D  L  U  K  U 

O PREREGISTRACIJI IGRAČA

1.  U cilju sređivanja evidencije registrovanih igrača Fudbalskog saveza grada Valjeva

      i uvođenja jedinstvene baze podataka, Komisija za registraciju klubova i igrača

      ovog Saveza vršiće preregistraciju igrača u periodu od 17.12.2018. godine do

      11.01.2019. godine.

2.   Klubovi odlučuju sa kojim igračima žele da produže članstvo i za njih predaju

      dokumentaciju za preregistraciju, a obavezno se preregistruju igrači pod

      ugovorom (profesionalni i stipendisti) kao i igrači koji su ustupljeni duže od

      zimskog registracionog perioda 2019. godine. 

3.  Imena i prezimena preregistrovanih igrača biće objavljena u Službenom

       glasniku Fudbalskog saveza Srbije ''Fudbal''.