Zakazana Redovna Skupština FSG Valjevo

02/25/2015 22:31

U skladu sa čl.27 Statuta Fudbalskog saveza Grada Valjeva a na osnovu odluke Izvršnog odbora FSG Valjevo održanog 24.02.2015.god zakazana je Redovna skupština FSG Valjevo za 12.mart 2015.god. sa početkom u 18.00h u Hali sportova (aneksni deo) za koju je predložen 

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tela: - radnog predsedništva od 3 člana

                                                            - verifikacione komisije od 3 člana

                                                            - zapisničara

                                                            - dva overača zapisnika.

2. Izveštaj Verifikacione komisije o prisutnosti članova Skupštine

3.Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 08.05.2013 god.

4. Usvajanje izveštaja o radu i finansijskog izvestaja FSG Valjevo za mandat 2012-14

5. Donošenje odluke o osnivanju ogranak FSG Valjevo, SSO fudbaslski sudija

6. Razno